Home

БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ПАРТИЯ
Стефан Данаилов
РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ
 

ПОЛИТИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ


на РПО и РС на Б С П - „ Възраждане”
„Евроизбори 2014г.”


Оставката на правителството на Герб и предсрочното прекратяване на работата на 41-то Народно събрание постави началото на нов цикъл на продължителна политическа нестабилност.Той предопредели както изборните резултати от общите парламентарни избори – май 2013 г,така и неустойчивата парламентарна подкрепа за експертното правителство на Пламен Орешарски и неговата програма.Българското общество преживя няколко вълни на организиран натиск за задълбочаване на политическата криза с искането за нови предсрочни избори.

Новият цикъл на политическа нестабилност е свързан и с осъзнатото чувство на протест срещу шокиращото нарастване на социалното разделение на нацията,на стряскащите прояви на неграмотност и агресия,на неограниченото посегатество срещу българската природа,на застрашителния спад на раждаемоста и очертаващата се демографска катастрофа.Всеки един от тези проблеми акумулира допълнителна негативна енергия от предходните етапи в развитието на нашето общество в последните 20 години и поставя на изпитание демократичното начало на цялата политическа система.

Позитивните инициативи на правителството на Пламен Орешарски в законодателната,бюджетната,социалната и културна политика все още не получават онази обществена подкрепа,която води след себе си спадане на политическото и социално напрежение.

При тези условия резултатите от изборите за 17-те български европейски депутати през май 2014 г. ще документират както подкрепата за отделните политически формации,така и относителната тежест на силите,които биха желали преодоляване на политическата криза, на социална несигурност и на гражданско противопоставяне.

В продължение на два месеца в рамките на събранията на ОПО и на проведеното заседание на районната конференция социалисти от район Възраждане изразиха принципна подкрепа на правителството на Пламен Орешарски,като едновременно с това подложиха на критична оценка работата на депутатите-социалисти в Европейския парламент, на парламентарната група на Коалиция за България и на ръководството на БСП.Направените персонални предложения за участие в листата на коалицията за изборите през май 2014 г. бяха политически,професионално и нравствено мотивирани.

Сериозен вътрешопартиен и общестгвен отзвук предизвика заявената инициатива на група членове на НС и лявоориентирани интелектуалци да трансформират Движението АБВ на Президента Георги Първанов от дискусионен и граждански в политически проект.Огромното мнозинство от участниците в работата на районната конференция оцени тази стъпка като неприемлива , дълбоко погрешна и провокативна.

В приетата от форума Позиция , се предлага на инициаторите на Движението АБВ да преосмислят изцяло деклараните до този момент цели ,включително и формирането на самостоятелна листа в изборите за Европейски парламент.За участниците в конференцията социалисти е непонятно сериозното разминаване на декларираните цели за разширяване на влиянието ни сред т.н. „периферия” на избирателния корпус на левицата и арогантните медиини атаки срещу парламентарната група и ръководството на БСП. За обществото и за партията остават дълбоко съмнителни и откровенно неприемливи както мотивите , така и характеристиката на времето, избрано за „нов старт” от инициаторите на Движението АБВ .

В резултат на пореведената политическата дискусия в организацията РС предлага следните конкретни

И Н И Ц И А Т И В И


„Евроизбори – 2014 г.”
 1. Провеждане на срещи – съвещания с актива за изясняване целите и задачите на предизборната кампания.
  Срок: м. февруари 2014г.
  Отг.: С.Милева
 2. Участие на социалистите от РПО „ Възраждане” в политическите изяви и мероприятия организирани от Централния и градския предизборен щаб. По преценка на партийните ръководства провеждане на организационни събрания на ОПО по местоживеене и клубовете по интереси с цел тяхното активизиране.
  Срок: м.март-април 2014г.
  Отг: партийнете секретари
 3. Предизборни срещи по микрорайони на членове и симпатизанти на БСП с кандидатите за евродепутати по график.
  Срок: м.април-май 2014г.
  Отг: С.Милева
 4. Обучение на членовете на СИК,застъпници,наблюдатели и пълномощници на БСП.
  Срок:15 май 2014г..
  Отг:Б.Маринков, Илия Илиев
 5. Осигуряване своевременно разпространение на нагледни предизборни материали в района.
  Отг: С.Милева, Партийните секретари
 6. Осигуряване паралелно преброяване в района.
  Срок:25.май 2014г.
  Отг:Б.Маринков, Иван Гьонов
Примерен график
за провеждане на предизборните срещи
с кандидатите за евродепутати
 1. Ч-ще „В.Друмев”-17 април,18 часа.
  Участват:
 2. Ч-ще „ АУРА”- 24 април ,18 часа.
  Участват:
 3. Зона Б-5 бл.6.
  Участват:

П Л А Н


за работата на РС на БСП „ Възраждане”
за първото полугодие на 2014 г.
м. януари 2014 г.
 1. Приемане план за работата на РС на БСП за първото полугодие на 2014г.
  Докладва: Б.Маринков
 2. Приемане на отчета по бюджета за 2013г. и приемане на проекто-бюджет и щат за 2014г.
  Докладва: Б.Маринков
м. февруари 2014 г.
 1. План-мероприятия за предизборната работа на Районната партийна организация за „Евроизбори 2014г.”
 2. Приемане на план за работата на Дискусионния клуб.
  Докладва:Б.Маринков
м.април 2014г.
 1. Информация за хода по подготовката на „Евроизбори 2014”.
  Докладва:С.Милева
 2. Работата на общинските съветници и Младежкото обединение в подготовката и провеждането на „Евроизбори 2014г..
  Докладват:общин.съветници, Председателя на МО
м. юни 2014г.
 1. Анализ на резултатите от проведените избори за представители в Европейския парламент.
  Докладва:Б.Маринков
 


автори | контакти | карта на сайта | условия за ползване | повериталност
© Copyright 2011 - 2021, БСП район ВЪЗРАЖДАНЕ, www.renesans-bsp.bg, Всички права запазени | Web design: Parrot Design Studio
PES socialistgroup Сощиалистически интернационал БСП Германия Дума